Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI PUTOVANJA: TA Ex Novo d.o.o. Tina Ujevića 12, 52210 Rovinj, HR / IC. HR-AB-52-040153571 / OIB 79462216869 / u suradnji sa Alibi Centar za turističke, kulturne i sportske inicijative Pozioi 4c, 52470 Umag, HR / OIB 40286138120 / tel. 00385(0)52 742 991 / mob. 00385(0)98 255 813 / E-mail: info@alibi.hr/

1.SADRŽAJ PROGRAMA, OPĆI UVJETI PUTOVANJA: Putnička agencija kao organizator putovanja, jamči provedbu sadržaja putovanja iz PROGRAMA (prilog br. 1) uz OPĆE UVJETE PUTOVANJA (prilog br.2). Sadržaj programa organizator ostvaruje u potpunosti, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, vremenske, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

2.PRIJAVE i UPLATE: Prijave za putovanje zaprimaju se u poslovnici Putničke agencije kao i u poslovnicama agencije koje ona ovlasti. Pri prijavi, putnik je dužan priložiti podatke/dokumente za određeni program putovanja. a) Prilikom prijave putnika uplaćuje 1-kratno ili dogovorno više/obročno 30 % vrijednosti aranžmana najkasnije 14 dana od potpisivanja Ugovora (upisa), ako iznos nije pravovremeno uplaćen agencija neće izvršiti rezervaciju svih sadržaja putovanja, a preostalih 70 % iznosa najkasnije 14 dana prije polaska na put. b) za “rezervaciju na naknadni upit” uplaćuje se prema cjeniku odgovornog organizatora. Sve uplate korisnika zaprimaju se putem IBAN bankovnog računa agencije, na temelju podataka navedenih u programu putovanja. Sukladno Zakonu o pružanju turističkih usluga, agencija ima pravo uskratiti putovanje korisniku koji u zadanom roku nije izvršio uplatu putovanja. Ukoliko nakon izvedenog putovanja izostane podmirenje računa korisnika agencija pristupa procesu pokretanja ovršnog postupka i o tome službeno informira naručitelja i korisnika. Na dan prijave naručitelj / korisnik potpisuju ugovor kao pravnu obvezu, pod naznakom “Upoznat sam s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrđujem da mi je ponuđeno i “dodatno putno osiguranje”.

3.ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA: Korisnik i/ili naručitelj usluge putovanja uz ugovornu suglasnost odobrava korištenje zatraženih osobnih podataka Putničkoj agenciji poradi organizacije putovanja, za međusobnu komunikaciju putem telefona, maila i pošte (npr. upitno prisustvovanje na putovanju, obavijesti i upute o uplati, obavijesti o dugovanju, pismo namjere,…). Putnička agencija se obvezuje da će iste podatke isključivo interno koristiti za te namjene, tj. da ih neće proslijeđivati trećim osobama, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji putovanja (voditelji putovanja, prijevoznici, granične, carinske službe, smještajni objekti i sl.). Za školska putovanja, potrebni podaci uz potpisanu ugovornu suglasnost prikupljaju se isključivo od roditelja, staratelja, uz pravilnu i kompletnu popunu obrasca. Na taj način, korisnik (roditelj, staratelj) preuzima prava i odgovornosti putnika (učenika-ice).

4.SADRŽAJ I CIJENA PROGRAMA: Putnička agencija kao organizator putovanja pod uključuje sve sadržaje programa, uz njegovu cijenu. Pod nije uključeno tj. pod predloženo navode se posebne usluge (izborno) te se iste dodatno plaćaju (ponuđaču usluge, npr. muzeji i sl.) u valuti zemlje u kojoj se pruža usluga. Cijene programa objavljene su u kunama , a izračunate prema dnevnom bankovnom tečaju valute. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u primjeru promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoza i drugih usluga, te u primjeru promjena valutnih vrijednosti. Za povišenje cijene programa do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10 %, naručitelj, korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na naknadu štete. U primjeru izmjene strukture grupe (broja putnika) izvan navedenog okvira od strane naručitelja, cijena i sadržaji putovanja podložni su korekciji. Za Škole vrijedi slijed recipročnog uvećanja cijene za svako umanjenje u strukturi putnika (tzv. skalar) od +-3*učenika-ice sukladno naputku za školska putovanja Ministarstva obrazovanja RH.

5.SMJEŠTAJ, KATEGORIZACIJA i OPIS USLUGA / Ponuđeni sadržaji opisani su prema službenoj kategorizaciji lokalne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa putovanja. Standardi smještaja, prehrane, usluge i dr. pojedinih mjesta i zemalja različiti su i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Putničku agenciju u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja. Raspored smještaja po sobama određuje recepcija smještajnog objekta prema rasploživosti u višekrevetnim sobama. Ukoliko putnik zahtijeva posebnu uslugu smještaja, agencija isto NE garantira unaprijed, pošto ovisi o raspoloživosti smještajnog objekta na dan dolaska. Primjerice, 1-krevetnu sobu, agencija /hotelijer zaračunavaju uz uvećanje za 50-100% od cijene noćenja.

6.PROMJENE PROGRAMA: Putnička agencija ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1.). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret Putničke agencije.

7.PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ: Putnička agencija može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa Putničkoj agenciji bile bi opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave za isti. Putnička agencija može također otkazati program putovanja ako se ne prijavi prethodno objavljen, neophodanbroj putnika predviđen za status, minimalne strukture grupe. Uz program svakog putovanja Putnička agencija objavljuje minimalan broj putnika. Putnička agencija dužna je sve kupce izvjestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka putovanja, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos programa putovanja.

8.OBVEZE PUTNIČKE AGENCIJE “KAO ORGANIZATORA PUTOVANJA: Putnička agencija dužna je brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Putnička agencija dužna je putniku pružiti sve navedene usluge za pojedine sadržaje u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Putnička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1.) te zbog kašnjena prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim primjerima putnik podmiruje sve dodatna troškove.

9.OBVEZE PUTNIKA: Putnik je dužan: posjedovati valjane putne isprave. Troškove oštećenja, gubitka ili krađe vrijednih predmeta, novca, dokumenata i sl. tijekom putovanja na diskreciji su i odgovornosti putnika. Pratitelj ili predstavnik Putničke agencije, pri istom će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Agencija ne jamči ishođenje dokumenata potrebnih za putovanje (viza, liječničke potvrde i sl.). Neposjedovanje ovih dokumenata kao i /ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obavezuju Putničku agenciju, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 7.) poštivati carinske i devizne propise RH, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri, – pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljima ili predstavnikom organizatora putovanja, prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku Putničke agencije predočiti dokument o plaćanju aranžmana (original voucher, potvrda o uplati, kopija virmana). U slučaju nepoštivanja ovih obveza, kao i možebitne uzrokovane štete materijalne prirode tijekom putovanja, putnik je dužan iste podmiriti. Za školska putovanja, potrebni podaci uz potpisanu ugovornu suglasnost prikupljaju se isključivo od roditelja, staratelja, uz pravilnu i kompletnu popunu obrasca. Na taj način, korisnik (roditelj, staratelj) preuzima prava i odgovornosti putnika (učenika-ice).

10.PRTLJAGA: Za BUS putovanja sukladno turističkom pravilniku prijevoznika i agencije, putnik je dužan ostaviti prtljagu i prehrambene proizvode u BUS prtljažnik te NE konzumirati hranu u autobusu (zbog mučnine i higijene), već za isto predviđene stanke pri putovanju. Za zračna putovanja, Putnika se informira o uvjetima zračnog prijevoznika. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenja ili gubitak nastupili.

11.PUTNO OSIGURANJE: U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti (NN / Narodne novine 130/17 – u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi “Paket/Set putnih osiguranja” koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedice nesretnog slučaja kao i osiguranje otkaza putovanja, koji se nude za putovanja po inozemstvu tako i po našoj zemlji. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja , kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “Paket putnih osiguranja”.

12.RJEŠAVANJE PRIGOVORA: Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtjevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik 1) nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; Putnička agencija neće primiti u postupak grupne pritužbe. Postupak u svezi s prigovorom: 2) odmah, na samom mjestu, putnik pismenim putem reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika Putničke agencije, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Putničke agencije i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu NE prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, Putnička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. 3) ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Putničke agencije ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva (2) primjerka koje obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. 4) najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Putnička agencija će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana. 5) Putnička agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Putnička agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Putnička agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti prije ili za vrijeme putovanja, te mjestu odmora. 6) dok Putnička agencija ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHP-e, sudske ustanove ili davanju informacija u javna glasila. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu štete. 7) putnik koji nije zadovoljan odgovorom Putničke agencije, a koristio je usluge agencije i pridržavao se svih unaprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže potrebnom dokumentacijom, ima pravo na sudsku arbitražu.

13.NADLEŽNOST SUDA: U smislu točke 12. ovih uvjeta, za takav primjer ugovara se nadležnost lokalnog suda.

14.OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA: U skladu sa zakonom, u slučaju stečaja Putničke agencije, kao organizatora putovanja putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Putničke agencije, te navesti adresu i broj telefona /fax-a gdje ih predstavnik osiguranja može naći.

15.UPOZORENJE: Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s Putničkom agencijom odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira Putnička agencija. Moguća predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća i uvjete putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.