Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI PUTOVANJA: / Alibi d.o.o. Pozioi 4c, 52470 Umag, CROATIA / IC. HR-AB-52-040055834 / OIB 32951262943 / IBAN HR1423800061140007156
tel./fax. 00385(0)52 742 991 / gsm. 00385(0)98 255 813 / www.alibi.hr / E-mail: info@alibi.hr

1. SADRŽAJ PROGRAMA, OPĆI UVJETI PUTOVANJA: Putnička agencija Alibi, kao organizator putovanja, jamči provedbu sadržaja putovanja prema opisu u PROGRAMU (prilog br. 1) uz OPĆE UVJETE PUTOVANJA (prilog br.2) koje ste zaprimili. Sadržaj programa organizator će ostvariti u potpunosti na opisani način osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

2. PRIJAVE I UPLATE: Prijave za putovanje primaju se u poslovnici Putničke agencije Alibi, kao i u poslovnicama agencije koje ona ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja. a) Prilikom prijave putnika uplaćuje 40 % vrijednosti aranžmana, a preostalih 60 % iznose treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put. b) za “rezervaciju na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Putnička agencija Alibi neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovu zahtjevu, Putnička agencija Alibi će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. Na dan prijave putnik potpisuje ugovor pod naznakom “Upoznat sam s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje”. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obaveza i za putnika i za Putničku agenciju Alibi.

3. SADRŽAJ I CIJENA PROGRAMA: Sadržaj programa, uz njegovu cijenu uključuje sve što je Putnička agencija Alibi kao organizator putovanja navela u programu putovanja. Posebne usluge, su usluge koje nisu uključene u cijenu programa, pa ih stoga putnik posebno plaća. Iste se trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu programa. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se pruža usluga. Cijene programa objavljene su u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoza i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene programa. Za povišenje cijene programa do 10 % nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10 %, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na naknadu štete.

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji lokalne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa putovanja. Standardi smještaja, prehrane, usluge i dr. pojedinih mjesta i zemalja različiti su i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Putničku agenciju Alibi u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. PROMJENE PROGRAMA: Putnička agencija Alibi ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1.). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret Putničke agencije Alibi.

6. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ: Putnička agencija Alibi može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa Putničkoj agenciji Alibi bile bi opravdanim razlogom da se program ne objavi i ne prima prijave za isti. Putnička agencija Alibi može također otkazati program putovanja ako se ne prijavi prethodno objavljen, neophodan broj putnika predviđen za status, minimalne strukture grupe. Uz program svakog putovanja Putnička agencija Alibi objavljuje minimalan broj putnika. Putnička agencija Alibi dužna je sve kupce izvjestiti o otkazu, najmanje 5 dana prije početka putovanja, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos programa putovanja.

7. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ OD PUTOVANJA: U primjeru da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (E-mailom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge, i/ili promjena imena putnika najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Promjena rezervacije biti će bez dodatnih troškova ukoliko je moguće, ali će promjenu rezervacije naplatiti 100 kn ili više ovisno o zahtjevu davatelja usluge tj. smještajnog objekta, prijevoznika ili slično. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se navedeni uvjeti otkaza rezervacije od strane putnika. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije, te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, datum primitka pismenog otkaza (E-mail) predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
-za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, napladuje se 10% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 100 kn,
-za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, napladuje se 30% od ukupne cijene rezervacije,
-za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, napladuje se 40% od ukupne cijene rezervacije,
-za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, napladuje se 80% od ukupne cijene rezervacije,
-za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, napladuje se 100% od ukupne cijene rezervacije,
-za otkaz rezervacije nakon polaska ili za vrijeme korištenja usluge ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju (no-show), naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije. Uz svaki otkaz rezervacije agencija naplaćuje 100 kn manipulativnih troškova. Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do 20.00 sati na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkazivanja obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkazivanja premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Agencija ne nadoknađuje putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju putnik otkazuje.

8. OBVEZE PUTNIČKE AGENCIJE ALIBI KAO ORGANIZATORA PUTOVANJA: Putnička agencija Alibi dužna je brinuti se o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Putnička agencija Alibi dužna je putniku pružiti sve navedene usluge za pojedine sadržaje u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Putnička agencija Alibi isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1.), te zbog kašnjena prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatna troškove.

9. OBVEZE PUTNIKA: Putnik je dužan: 1) posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik Putničke agencije Alibi, pri istom će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Putnička agencija Alibi ne jamči ishođenje viza. 2) cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanje u zemlje za koje je isto potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i /ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obavezuju Putničku agenciju Alibi, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 7., 3) poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja, 4) pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri:, 5) pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljima ili predstavnikom organizatora putovanja, 6) prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku Putničke agencije Alibi predočiti dokument o plaćanju aranžmana (original voucher, potvrda o uplati, kopija virmana). U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara Putničkoj agenciji Alibi za učinjenu štetu.

10. PRTLJAGA: Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 kg prtljage na redovitim zračnim linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravaljućeg društva. Putnička agencija Alibi nije odgovorna za uništenje ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenja ili gubitak nastupili.

11. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA: Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija Alibi je sa osiguravateljem sklopila Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja (na godišnjoj bazi), zbog kojeg usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

12. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI: Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Agencija Alibi ima kod osiguravajućeg društva sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu (na godišnjoj bazi), koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza. Djelatnici Agencije Alibi upoznati će putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju agencija prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

13. PUTNO OSIGURANJE: Agencija Alibi putniku preporuča i policu putnog osiguranja: od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora ili kupnjom aranžmana: agencija- putnik, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

14. OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA: Ukoliko putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija mogao / morao otkazati putovanje, Agencija Alibi preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Agencija Alibi ima sklopljen ugovor o posredovanju. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, Agencija Alibi zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u Općim uvjetima i Ugovoru. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija Alibi se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja, te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

15. SMJEŠTAJ U SOBE / APARTMANE: Ako kupac nije izričito ugovorio sobu / apartman s posebnim odlikama, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu /apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, Putnička agencija Alibi pokušati će zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.) ali ne uz jamstvo ispunjenja.

16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA: Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristiti će se za daljnju komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajudem društvu. Osobni podaci putnika čuvat de se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Podaci prikupljeni putem obrasca rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Davanjem svojih osobnih podataka i prihvaćanjem nevedenih općih uvjeta, putnik pristaje da Agencija i s njime povezane osobe koriste i upotrebljavaju navedene osobne podatke u promotivne svrhe, kao primjerice (ali ne i isključivo) slanje newslettera putem E-maila, objava putem Facebooka, te da ga na druge načine obavještava o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nudi. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta pristajete da takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama, uključujući, ali ne ograničavajući na povezana društva Agencije u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

17. RJEŠAVANJE PRIGOVORA: Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtjevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik 1) nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; Putnička agencija Alibi neće primiti u postupak grupne pritužbe. Postupak u svezi s prigovorom: 2) odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika Putničke agencije Alibi, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Putničke agencije Alibi i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, Putnička agencija Alibi neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. 3) ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Putničke agencije Alibi ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva (2) primjerka koje obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. 4) najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Putnička agencija Alibi će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana. 5) Putnička agencija Alibi je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Putnička agencija Alibi može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Putnička agencija Alibi će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora. 6) dok Putnička agencija Alibi ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHP-e, sudske ustanove ili davanju informacija u javna glasila. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete. 7) putnik koji nije zadovoljan odgovorom Putničke agencije Alibi, a koristio je usluge agencije člana UHP-e i pridržavao se svih unaprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže potrebnom dokumentacijom, može, može se žaliti arbitraži UHP-e. U skladu s Pravilnikom o arbitraži, cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana. Ovim će postupkom ili Putnička agencija Alibi pristati na naknadu štete ili će putnik, uz minimalne troškove, saznati da ni na sudu, kojem se i dalje može žaliti, nema izgleda da dobije spor.

18. NADLEŽNOST SUDA: U smislu točke 13. ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod Putničke agencije Alibi. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem Putničke agencije Alibi, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav primjer ugovara se nadležnost suda u Bujama.

19. UPOZORENJE: Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s Putničkom agencijom Alibi odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira Putnička agencija Alibi. Moguća predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća i uvjete putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.